Close

Sakramenty

Sakramenty

Sakrament chrztu

 • Sakramentu chrztu jest udzielany zasadniczo w I niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 11.00 (w wakacje godz. 9:30),
 • Wymagane dokumenty:
  1. Akt urodzenia z USC,
  2. Świadectwo ślubu Kościelnego rodziców (ew. świadectwo kontraktu cywilnego),
  3. Dane personalne rodziców chrzestnych.
  4. W przypadku chrztu św. osób spoza parafii wymagane jest zezwolenie proboszcza miejsca.

Warunki jakimi powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Prawa Kanonicznego:

Kan. 872

Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873

Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874

§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

Rocznica chrztu św.

Uroczystego błogosławieństwa dzieciom udzielamy w każdą drugą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00 (w czasie wakacji o godz. 9:30).

 

Sakrament małżeństwa

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 2. Aktualna metryka chrztu z adnotacją o bierzmowaniu
 3. Dowody osobiste
 4. Ostatnie świadectwo katechizacji tzw. indeks katechizacji
 5. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 6. Wdowcy i wdowy – świadectwo zgonu współmałżonka

Narzeczeni uczestniczą w katechezach przedmałżeńskich oraz przeprowadzają rozmowę w poradni dla narzeczonych.

– – – – –

Informacje Duszpasterstwa Rodzin Dekanatu Osieckiego

Nauki przedślubne przygotowujące do przyjęcia sakramentu małżeństwa będą przez cztery niedziele 24 XI, l XII, 8 XII i 15 XII 2019 roku w Parafii Św. Wawrzyńca w Grójcu.

Pierwsze spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00. Zapisy uczestników na pierwszym spotkaniu.

Następne nauki będą w marcu 2020 roku.

Dyżury w poradni życia rodzinnego

W Parafii Św. Mikołaja w Polance Wielkiej w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 17.30 do godz. 18.30.

W Parafii Św. Michała Archanioła we Włosienicy w każdy drugi poniedziałek miesiąca od godz. 17.30 do do godz. 18.30.

W Parafii Św. Wawrzyńca w Grójcu w każdy trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 17.30 do godz. 18.30.

– – – – –

Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakramentu udzielamy w czasie rekolekcji parafialnych.

W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą Sakramentalną.

Odwiedziny chorych z Komunią święta w I sobotę miesiąca (z możliwością udzielenia Sakramentu Namaszczenia Chorych).

 

Pogrzeb

Wymagane dokumenty:

Świadectwo zgonu z USC

W przypadku osób zmarłych spoza parafii wymagane jest zezwolenie proboszcza miejsca.